Capital


Waardebepalingbedrijf.nl treedt veelvuldig op als adviseur in het kader van de vaststelling van de economische schade bij zakelijke geschillen. Het betreffen meestal aandeelhoudersgeschillen, vermogensschades en de vaststelling van de waarde van ondernemingen in het kader van echtscheidingen. Veelal worden deze uitgevoerd ter ondersteuning van en in samenwerking met advocaten en mediators.

Schadeberekening

Zo zijn Hans van de Pas (Managing Partner) en Erik Smidt (Partner) beide sinds 2005 beëdigd als Register Valuator en aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV). Daarnaast is waardebepalingbedrijf.nl aangesloten bij Stichting Waardeonderzoek ten behoeve van Bedrijf en Onderneming (SWBO). Vanuit die hoedanigheid zijn de partners in staat om onafhankelijk op te treden als (financieel) deskundigen.

Indien een zakelijk geschil zich voordoet is een Register Valuator de specialist bij uitstek om onafhankelijk de waarde van de onderneming en/of de omvang van de schade te bepalen. Hierbij kan de Register Valuatorals partijdeskundige, maar ook als onafhankelijke deskundige optreden, in sommige gevallen na benoeming door een rechter.

Waardering van ondernemingen bij conflicten

Wanneer er op aandeelhoudersniveau conflicten optreden en mogelijk de continuering van de onderneming in gedrang komt, biedt de uitkoop van één van de aandeelhouders een uitkomst. Veelal zal de waarde van de onderneming in dergelijke situaties een discussiepunt zijn. De bepaling van de waarde van een onderneming is een complex vraagstuk en bij een geschil zullen de aandeelhouders hierbij verschillen van mening. Dit vanwege emotionele overwegingen, maar ook door verschil in visie op de toekomstige strategie van de onderneming. In dergelijke situaties kan het van belang zijn dat inzicht wordt gegeven in de waarde van de onderneming door een onafhankelijke partij.

Eveneens kan een Register Valuator de waarde van de onderneming bepalen in geval van ziekte van één van de aandeelhouders, maar ook bij conflicten met de fiscus. Bijvoorbeeld bij een geschil over de waarde van de onderneming bij een fiscale inbreng, de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) of de waarde van een onderneming die in een nalatenschap valt.

In alle gevallen kan de vaststelling van de waarde van de onderneming geschieden op onafhankelijke basis voor beide partijen, maar ook als partijdeskundige.

Economische schadeberekeningen

Zakelijke geschillen tussen ondernemingen komen regelmatig voor. Hierbij kan gedacht worden aan economische schade door bijvoorbeeld: inbreuk op een merkrecht, het niet nakomen van afnameverplichtingen, het voortijdig beëindigen van een huur of distributieovereenkomst.

Indien uw onderneming schade heeft geleden door toedoen van een andere onderneming zal ter bepaling van de schadeloosstelling de omvang van de schade en het causale verband tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis moeten worden vastgesteld. Bij waardebepalingen wordt in deze gevallen gesproken over economische schade:

“Het nadelige verschil tussen de financiële positie in de situatie dat de schadeveroorzakende gebeurtenis niet zou hebben plaatsgevonden en de financiële positie in de situatie dat de schadeveroorzakende gebeurtenis wel heeft plaatsgevonden.”

Dit omvat onder meer het bepalen van de gederfde winst, het geleden verlies, de besparingen op vaste kosten en andere voordelen en de gemaakte kosten als gevolg van de schade.

Van belang bij het opstellen van een economische schadeberekening zijn een gedegen onderbouwing en argumentatie van de gehanteerde uitgangspunten ter bepaling van de geleden schade. Belangrijke uitgangspunten zijn onder meer de hardheid van de prognoses, de vaststelling van de schadeperiode en het soort schade dat geleden is.

De adviseurs van Waardbepalingbedrijf.nl kunnen u bijstaan als partijdeskundige of als onafhankelijke deskundige bij een economische schade procedure.

Wilt u meer weten over onze recente opdrachten m.b.t. zakelijke geschillen klik dan op de onderstaande link:
Economische schadebepalingen