Impairment


Impairment Test – Purchase Price Allocation

Impairment Test; de waardering van uw onderneming

Met een impairment test wordt een onderzoek van bijzondere waardevermindering bedoeld. De International Financial Reporting Standards (IFRS) schrijft een jaarlijkse test voor om te controleren of bijvoorbeeld goodwill of immateriële- en materiële vaste activa, waarvan de levensduur niet vast te stellen is, een bijzondere waardevermindering ondergaan hebben. Kortom, het is een test die toetst of de boekhoudkundige waarde nog altijd een getrouw beeld van de werkelijke waarde geeft. Veelal wordt de waarde berekend op basis van omzetting van de te verwachten toekomstige geldstromen.

Purchase Price Allocation; fair value

Bij een overname dient de overname prijs aan de verworven activa te worden toegerekend. Met andere woorden, de aankoopsom dient te worden verwerkt in de jaarrekening van de partij die de onderneming overneemt. Met behulp van een purchase price allocation, ofwel PPA dient onder meer toewijzing van de behaalde goodwill tot stand gebracht te worden. Uitgangspunt daarbij is dat de bezittingen (activa) en schulden (passiva) tegen reële, fair value, waarden opgenomen worden. Ook de factoren van de goodwill worden hiermee geïdentificeerd. Het kan onder andere gaan om waardetoekenning van contracten, klantrelaties en merknamen.

De kennis en expertise van WaardebepalingBedrijf.nl

WaardebepalingBedrijf.nl heeft jarenlange ervaring met impairment tests en purchase price allocation. Regelmatig voeren wij tests uit voor zowel beursgenoteerde ondernemingen als in opdracht van accountants. Als gekwalificeerde en professionele valuators werken wij een volledige PPA uit. Wij creëren een goed beeld van de consequenties van een overname. Niet alleen wordt inzicht verschaft in de waarde van het materieel en immaterieel actief, tevens geven wij een duidelijk beeld hoe deze waarde is ontstaan. Daarnaast worden eveneens onderliggende elementen en veronderstellingen van de allocatie- en waardebepaling helder in kaart gebracht.

De financiële effecten ten gevolge van een overname, worden door middel van een impairment test en purchase price allocation een stuk transparanter. Het is aan te raden om, vanwege de vereiste deskundigheid omtrent waardebepalingen, een erkend en onafhankelijk waardeerder in te schakelen. WaardebepalingBedrijf.nl combineert kennis- en expertise met kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid. Resultaat gericht, staan wij een ieder terzijde.

Bent u overtuigd van onze expertise en wilt u graag alvast een vrijblijvend advies ontvangen omtrent een waardebepaling bedrijf?

Vraag vrijblijvend advies aan