Periodieke waardebepalingen

Een periodieke waardebepaling is een zeer bruikbaar instrument voor ondernemers om richting te geven aan strategische beslissingen of strategische keuzes waar men voor staat. Je krijgt door een waardering namelijk inzicht in de value drivers van een onderneming. Door jaarlijks een waardebepaling uit te laten voeren krijg je uitstekend inzicht in die factoren, die van invloed zijn op de waardeontwikkeling van een onderneming.

grafiek groeiEveneens biedt een periode waardepaling de mogelijkheid om diverse scenario’s te analyseren. Door (strategische) uitgangspunten aan te passen in verschillende scenario’s wordt inzicht verkregen in het effect van de te volgen strategie. In turbulente tijden zoals nu kan dit zeer waardevolle informatie opleveren.

De belangrijkste facetten van een waardering zijn de financiële prognoses, de begrote investeringen en het risicoprofiel van de onderneming.

Financiële prognoses en begrote investeringen

De waarde van een onderneming wordt deels bepaald op basis van verwachte toekomstige geldstromen. Van essentieel belang voor een goede waardering is, op basis van inzichten uit het heden en verleden en reële verwachtingen voor toekomst, het opstellen van financiële prognoses. De gehanteerde uitgangspunten voor de toekomst zijn bepalend voor de waarde van de onderneming. Dit dwingt ondernemers om stil te staan bij de toekomstverwachtingen en de richting die ze met de onderneming in willen slaan.

De door de onderneming opgestelde financiële prognoses en investeringsplannen zijn belangrijke variabelen waar de waarde van de onderneming uit voortvloeit. Dit geeft u als ondernemer de kans om verschillende scenario’s en het effect daarvan op de waarde van uw onderneming te toetsen. Dit geeft verhelderende inzichten in de verdiencapaciteit en de voornaamste waardebepalende elementen van de onderneming.

Risicoprofiel van de onderneming

Een andere factor die in grote mate de waarde van een onderneming bepaald is het risicoprofiel. Een hoger bedrijfsrisico heeft een verlagend effect op de waarde van de onderneming. Als ondernemer wordt u geconfronteerd met kwetsbaarheden van een onderneming zoals o.a. de afhankelijk van de directeur/grootaandeelhouder, de financiële stabiliteit en de omzetspreiding over de bedrijfsactiviteiten en klanten.

Als ondernemer heeft u gedeeltelijk invloed op de risico’s waaraan uw onderneming wordt blootgesteld. Het overzichtelijk in kaart brengen van deze risico’s en het effect op de ondernemingswaarde inzichtelijk maken, is zeer verhelderend. Eveneens is het een uitermate bruikbaar instrument om richting te geven aan uw strategie en de belangrijkste ondernemingsrisico’s daar waar mogelijk af te dekken of af te bouwen.

Voordeel periodieke waardebepaling

Het voordeel van een periodieke waardebepaling is dat je als ondernemer grip houdt op de waardeontwikkelingen van uw onderneming. Getoetst kan worden in hoeverre de onderneming in lijn loopt met de in het verleden gestelde verwachtingen. Tevens verschaft het ondernemers inzicht in hoeverre ondernemingsbeslissingen impact hebben gehad op de waarde van de onderneming. Door dit periodiek (jaarlijks) te doen verkrijgt men een beter inzicht in de verdiencapaciteiten en de waarde bepalende elementen van de onderneming.

Het doel van een periodieke waardebepaling is, om met de verkregen informatie, een strategie uiteen te zetten die gericht is op het verbeteren van waarde drukkende elementen en omstandigheden. Indien u voornemens bent om uw onderneming op (korte) termijn te verkopen, dan is een periode waardebepaling een uitstekend middel voor het “verkoop klaar” maken van de onderneming. 

Praktijk

Match Plan heeft verscheidene cliënten waarvoor wij periodieke waardebepalingen uitvoeren. Wij merken dat ondernemers zich daadwerkelijk gesteund voelen door de verkregen informatie. Hierdoor zijn ze in staat gefundeerde ondernemingsbeslissingen te nemen en meer grip te krijgen op de waardeontwikkeling van uw onderneming.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel geïnteresseerd zijn in meer informatie omtrent periodieke waardebepalingen, neem dan contact met één van onze adviseurs op.

Deel met uw netwerk

Geef een reactie