Menu Sluiten
Sluiten

Waaraan moet ik denken als ik een financiering wil aanvragen?

25 juli 2020

Lees verder
Terug naar nieuwsberichten

Er zijn vele financieringsvormen in de markt beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan risicodragend eigen vermogen via informal investors, private equity, crowdfunding en nog veel meer. Echter het gros van de financieringen wordt nog steeds, in verschillende vormen, bij de bank opgehaald. In dit stuk zal er kort worden stilgestaan bij de aspecten van een financiering waar een bank naar kijkt. Door strakkere regulering, strengere governance en wet- en regelgeving bij bancaire instellingen door de afgelopen kredietcrisis, zijn dit er veel meer geworden. Hierdoor is het aanvragen van financiering een stuk complexer en uitdagender geworden. De vraag is dan ook waaraan je allemaal moet denken bij het aanvragen van een financiering?

waardebepaling bedrijf

Bedrijfsfinanciering

Wie doet de aanvraag?

Wie zijn de partijen en wat is hun achtergrond waar het geld aan wordt geleend of de faciliteit aan wordt verstrekt. Dit zijn uiteraard juridisch gezien de kredietnemers, maar daarnaast wordt ook gekeken naar partijen die de bank op eerste verzoek juridisch zou kunnen aanspreken wanneer de kredietnemer de verplichtingen niet nakomt. Dit kan bijvoorbeeld als gevolg van een borgstelling, garantiegever of door hoofdelijke aansprakelijkheid. Dit kunnen naast rechtspersonen ook privé-personen zijn. Het daar waar mogelijk afbakenen van privé-exposure is een belangrijk aspect bij de verkrijging van financiering.

Bedrijfsfinanciering

Wat is het verdienmodel?

Dit is de belangrijkste vraag en daar zal de bank dan ook de meeste aandacht aan besteden. Het is essentieel dat de bank begrip krijgt van het business- en verdienmodel van een onderneming en de bestendigheid van dit verdienmodel. “Hoe wordt het geld verdiend?” is dus eigenlijk de belangrijkste onderliggende vraag. Daarna wordt gekeken hoe bestendig dit verdienmodel is. Is het de verwachting dat er over bijvoorbeeld 3 à 5 jaar nog steeds geld wordt verdiend? Wat zijn de verwachte marktontwikkelingen?

De bank beantwoord bovenstaande vragen op basis van de diverse risico’s die zij zien. De belangrijkste risico’s houden verband met de ondernemer / onderneming zelf, de leveranciers, de producten die men heeft, de manier waarop men produceert, wie de afnemers zijn en in welke markt de onderneming actief is.

Overnameadviseur
Fusie- en overnameadviseur

Bedrijfsfinanciering

Wat is de kwaliteit van het management?

De taak van het management is het hebben van een lange termijn strategie en visie. Ook is het plannen, monitoren en beheersen van de huidige activiteiten van de onderneming een belangrijk aandachtsgebied van het management. De bank beoordeeld het management en de management structuur grondig omdat uit ervaring blijkt dat mismanagement de voornaamste oorzaak is dat bedrijven failliet gaan. Aspecten die de bank meeneemt zijn bijvoorbeeld de afhankelijkheid van de DGA, of er een 2e managementlaag is, hoe het commitment van het management is en wat de kwaliteit van de managementinformatie is?

Bedrijfsfinanciering

Wat is de kredietvraag?

Het is belangrijk om een duidelijke analyse te geven waarom de onderneming of ondernemers een financieringsbehoefte heeft. Waar hebben de kredietnemers het voor nodig en valt dit binnen de normale ondernemingsactiviteiten. Is het de verwachting dat de gefinancierde activiteiten voldoende extra cash genereren om de extra lasten ook te dragen. Welk deel van de kredietvraag moet door de bank worden ingevuld, hoeveel kan de ondernemer zelf inleggen en hoeveel kan er worden opgehaald bij andere risicodragende financiers?

Entree Match Plan
Bedrijf verkopen

Bedrijfsfinanciering

Hoe ziet het er cijfermatig uit?

De gekozen strategie van de onderneming die in het business- en verdienmodel zijn onderzocht, moeten terug te zien zijn in de cijfers. Alle strategische keuzes hebben namelijk invloed op de gepresenteerde cijfers. Uiteraard besteedt de bank aandacht aan de ontwikkeling van de winst en verliesrekening in het verleden, echter wordt er tegenwoordig veel aandacht besteed aan de toekomstige kasstromen. Immers, wat maakt het uit dat een onderneming de nieuwe verplichtingen in het verleden zou hebben kunnen betalen? Het gaat er om dat de bancaire verplichtingen in de toekomst gedragen kunnen worden. Het opstellen en onderbouwen van prognoses en kasstromen is dan ook key in het succesvol aanvragen van een financiering.

Naast de winst- en verliesrekening en de kasstromen, worden ook de historische en de toekomstige balansen aan een grondige analyse onderworpen. Balansposten waar naar wordt gekeken zijn o.a. het eigen vermogen (wat is de kwaliteit hiervan, biedt het voldoende buffer?), de hoeveelheid vreemd vermogen (wat zijn de huidige verplichtingen, is er passend gefinancierd, zijn er andere financiers?) en de activa zijde (wat is het cash genererende vermogen van de assets, waaronder ook de medewerkers?)

Bedrijfsfinanciering

Wat zijn de zekerheden?

De bank zal normaal gesproken naar verschillende vormen van zekerheid vragen, om haar eigen risico profiel te verlagen. De zeven belangrijkste soorten activa die als zekerheid kunnen worden gesteld, zijn banktegoeden, vorderingen, voorraden, voertuigen, bedrijfsinventaris, IE-rechten en onroerende zaken. Wanneer het gaat om een overname financiering, zie je vaak dat ook een groot deel van de faciliteit blanco (zonder zekerheden) wordt verstrekt. Dit zijn dan ook risicovolle financieringen voor een bank. Een gedegen onderbouwing van de financieringsaanvraag in een financieringsmemorandum is dan ook cruciaal als het gaat om complexe financieringsaanvragen, zoals bedrijfsovernames.

Zoals je kunt zien zijn er vele factoren waar een bank belang aan hecht bij het beoordelen van een financiering. Daarbij komt nog eens dat elke financiering en bedrijf anders is, waardoor het zwaartepunt van wat belangrijk is ook telkens veranderd. Een goede onderbouwing van de financieringsaanvraag is dan ook onmisbaar bij het aanvragen van een financiering. Het kan het verschil zijn tussen het wel of niet krijgen van de gevraagde financiering.

Stap-4-Waardebepaling-en-onderhandelingen-Bedrijf-overnemen-stappenplan-alinea-2
Hans van de Pas - Match Plan

Vrijblijvend een adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met drs. Hans van de Pas RV Over drs. Hans van de Pas RV