Periodieke waardebepaling

Periodieke waardebepaling geeft zicht op waardeontwikkeling van de onderneming

Een periodieke waardebepaling is een zeer bruikbaar instrument voor ondernemers om richting te geven aan strategische beslissingen of strategische keuzes waar een ondernemer voor staat. Je krijgt door een waardering namelijk inzicht in de value drivers van een onderneming. Door jaarlijks een waardebepaling uit te laten voeren krijg je uitstekend inzicht in die factoren, die van invloed zijn op de waardeontwikkeling van een onderneming. Dit kan worden meegenomen bij de vaststelling van de strategie van een onderneming.

Verder kun je door het werken met diverse scenario’s en het aanpassen van je uitgangspunten ook inzicht krijgen op de waarde van de onderneming in de diverse scenario’s. In turbulente tijden zoals nu kan dit zeer waardevolle informatie opleveren.

De belangrijkste ingrediënten van een waardering zijn de financiële prognoses, de begrote investeringen en het risicoprofiel van de onderneming.

Financiële prognoses en begrote investeringen

De waarde van een onderneming wordt bepaald op basis van verwachte toekomstige geldstromen.
Van essentieel belang voor een goede waardering is, op basis van inzichten uit het heden en verleden en reële verwachtingen voor toekomst, het opstellen van financiële prognoses. De gehanteerde uitgangspunten voor de toekomst zijn bepalend voor de waarde van de onderneming. Dit dwingt ondernemers om stil te staan bij de toekomstverwachtingen en de richting die ze met de onderneming in willen slaan.

De door de onderneming opgestelde financiële prognoses en de investeringsplannen zijn belangrijke variabelen waar de waarde van de onderneming uit voortvloeit. Dit geeft u als ondernemer de kans om verschillende scenario’s en het effect daarvan op de waarde van uw onderneming te toetsen. In de praktijk wordt de ondernemer zich bewust hoe bepaalde ontwikkelingen effect hebben op de waardeontwikkeling van uw bedrijf. Dit geeft verhelderende inzichten in de verdiencapaciteit en de voornaamste waardebepalende elementen van de onderneming.

Risicoprofiel van de onderneming

Een andere factor die in grote mate de waarde van uw onderneming bepaald is het risicoprofiel van uw onderneming. Een hoger bedrijfsrisico heeft een verlagend effect op de waarde van uw onderneming. Als ondernemer wordt u geconfronteerd met kwetsbaarheden van een onderneming zoals o.a. de afhankelijk van de directeur/grootaandeelhouder, de financiële stabiliteit en de omzetspreiding over de bedrijfsactiviteiten en klanten.

Als ondernemer heeft u gedeeltelijk invloed op de risico’s waaraan uw onderneming wordt blootgesteld. Het overzichtelijk in kaart brengen en het inzichtelijk maken wat de impact hiervan is op de waarde, is zeer verhelderend. Verder is het een uitermate bruikbaar instrument om richting te geven aan uw strategie en de belangrijkste ondernemingsrisico’s daar waar mogelijk af te dekken of af te bouwen.

Periodieke waardebepaling

Het voordeel van een periodieke waardebepaling is dat je als ondernemer overzicht houdt op de waardeontwikkelingen van uw onderneming. Getoetst kan worden in hoeverre de onderneming in lijn loopt metde in het verleden gestelde verwachtingen. Tevens verschaft het ondernemers inzicht in hoeverre ondernemingsbeslissingen impact hebben gehad op de waarde van de onderneming. Door dit periodiek (jaarlijks) te doen verkrijgt men een betere feeling van de verdiencapaciteiten en waarde bepalende elementen van de onderneming.

Doel is het om met de informatie verkregen uit de waardebepaling van uw bedrijf in te zetten op het verbeteren van waarde drukkende elementen en omstandigheden.

Praktijk

Match Plan heeft verscheidene cliënten waarvoor wij periodieke waardebepalingen uitvoeren. Wij merken dat ondernemers zich daadwerkelijk gesteund voelen door de verkregen informatie. Hierdoor zijn ze in staat gefundeerde ondernemingsbeslissingen te nemen en meer grip te krijgen op de waardeontwikkeling van uw onderneming.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaand artikel geïnteresseerd zijn in een geheel vrijblijvend gesprek, neem dan contact met ons op.

Onderstaand vind u een pdf-versie van het artikel:
PDF – Periodieke waardebepaling

Deel met uw netwerk

Geef een reactie